Tx7-3501

Oznaczenie: Tx7-3501 ex PKP-B: Tx5-3501, Tx7-3501
Rok produkcji: 1914
Producent: Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
——————————————
2016.08.23 Gryfice Wąskotorowe
2018.08.25 Gryfice Wąskotorowe