Tx7-3502

Oznaczenie: Tx7-3502 ex PKP-B: Tx5-3502, Tx7-3502
Rok produkcji: 1927
Producent: Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
——————————————
2016.08.23 Gryfice Wąskotorowe
2018.08.25 Gryfice Wąskotorowe