Tx7-3502 | Skansen Parowozów w Gryficach

Tx7-3502 | Skansen Parowozów w Gryficach

Oznaczenie: Tx7-3502 ex PKP-B: Tx5-3502, Tx7-3502
Rok produkcji: 1927
Producent: Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
------------------------------------------
Kolejna lokomotywa produkcji Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG odstawiona na terenie gryfickiego skansenu.

Dodaj komentarz