Tp4-217

Oznaczenie: Tp4-217 ex KPEV: Hannover 5351 ex DRB: 55 4765 (od 1925 r.)
Rok produkcji: 1918
Producent: Borsig Lokomotiv-Werke GmbH Berlin (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
——————————————
2013.11.10 Pyskowice Skansen
2018.11.11 Pyskowice Skansen