Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Producent: Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Rok produkcji: 1914 Tx7-3501
Rok produkcji: 1923 Txn8-3811
Rok produkcji: 1927 Tx7-3502
Tyn6-3636
Rok produkcji: 1928 Tyn-6 3632